top of page

Temel Kavramlar ve Bilgiler

MASONLUK NEDİR?

Masonluk, Tanrı’ya inanç temeli üzerine kurulu ezoterik ve inisiyatik bir kardeşlik kurumudur. İnsanlar arasında sevginin, toleransın ve kardeşliğin hüküm sürmesini; insanlığın hürriyet, barış, adalet ve huzur içinde gelişmesini hedefleyen Masonluk, ortak bir insanlık ülküsünün gerekliliğini kabul eder. Bu ülkünün gerçekleşmesi için insan kişiliğine saygıyı, bütün insanların iyiliğine çalışmayı, bireyin özgürlüğü ve ahlaki sorumluluğunu, insanların hak ve ödev eşitliğini, bilime saygıyı temel ilkeler olarak benimser.


Masonluk toplumsal değil, bireysel bir öğretidir. Mesajlarını mensuplarına, en üst düzeyde bir fikir özgürlüğünü sağlayacak biçimde, semboller vasıtasıyla verir. Üyelerini, toplu ya da tek tek, bir kanaat veya fikri kabul etmeye ve açıklamaya asla zorlamaz. Her üye Masonluğun temel ilkeleri ışığında izleyeceği yolu, kendi aklı ve vicdanıyla saptar. Esasen Masonluk insana kendini tanımayı öğretir. Masonluk çatısı altında Hakikati arayan Masonlar, bu çalışmada evvela kendilerini bulduklarından, Masonluk her üyesi için farklı bir anlam ifade edebilir. Dolayısıyla Masonluk bu sitede verilen temel bilgilerden çok daha fazlasıdır. Her Masonun kendisini özgürce ifade edebildiği bir yaşam biçimidir. 

KİMLER MASON OLABİLİR?

Masonluğa medeni haklara sahip, yirmi bir yaşını doldurmuş, hür, namuslu, iyi şöhretli ve aydın erkekler kabul edilir. Masonluğa müracaat eden kimse, bu müracaatını herhangi bir üyenin rica veya teşvikinden etkilenmeden, kendi hür iradesiyle gerçekleştirmelidir. Masonluğa kabul edilmek için "Tekris" adı verilen bir giriş töreninden geçmek şarttır. Daha önce milyonlarca insanın yaşadığı Tekris Töreni, insan ruhuna hitap eden anlamlı bir geleneksel törendir. Bu törende adayı utandıracak, vicdanına veya inançlarına aykırı gelecek ne bir söz ne de bir fiil vardır. Kendi arzu ve isteğiyle Mason sıfatını kazanan herkes, istediği zaman üyelikten ayrılmakta serbesttir.


Masonluk, mensuplarının üyeliklerini kendilerinin ya da tanıdıklarının profesyonel ve kişisel çıkarları lehine kullanmalarına müsaade etmez. Bu yönde bir beklentisi olanları da üye olarak arasına almaz. Her Mason, üyeliğinin, bu tarz bir menfaate hizmet etmek için kullanılmayacağını bilir. Bu husus kendisine aday olduğu ilk gün doğrudan söylenir.

MASONLUK VE GİZLİLİK

Masonluk gizli değil, sadece üyelerine açık bir topluluktur. Üyesi olmayanlara ise kapalıdır. Masonluğun üye olmayanlarca gizli bir topluluk olarak görülmesinin nedeni, üyelerinin çok eski zamanlardan bu yana kullandıkları tanışma işaretleridir. Oysa ki Masonluğun ülküsü ve ilkeleri asla sır değildir. Masonlar arasında sır olarak kabul edilen tanışma işaretlerinin ise, sadece tarihten gelen sembolik anlam ve özellikleri vardır.


Masonluk üyelerine, Mason olduklarını açıklamaları ya da gizlemeleri için baskı yapmaz. Onları, kendi akıl ve vicdanlarıyla baş başa bırakır. Buna göre, her üyenin, Mason olduğunu açıklama özgürlüğü ve yetkisi vardır. Ancak bir üye, başka bir üyenin Mason olduğu yolunda bir açıklama yapmak yetkisini kendinde görmez.

MASONLUK VE DİN

Masonluk ne bir din ne de dinsel bir topluluktur. Dine karşı da değildir. Üyelerinin dinsel inançlarına, kanaat ve fikirlerine saygı gösterip hiç karışmadığı gibi Masonların bir araya geldikleri localarda hiçbir surette dini bir tartışma yapılmasına da müsaade etmez.


Diğer yandan, Masonluk salt maddeci bir dünya görüşünü reddeder. Üyelerinin bir Yüce Varlığa inanmalarını şart koşar ve bu şartı sağlamayan insanları hiçbir suretle arasına almaz. Esasen Masonlar çalışmalarına Evrenin Ulu Mimarı'nın adını anarak başlarlar. Bu terim, Masonluğun ayrı bir Tanrısı olduğu anlamına gelmez. Aksine, "Evrenin Ulu Mimarı", Masonun inancı Tanrı’yı nasıl adlandırıyorsa odur. Böylece “Evrenin Ulu Mimarı” terimi, farklı din ve inançlara mensup Masonları aynı çatı altında buluşturur.

MASONLUK VE TOPLUM

Masonluk üyelerinden Tanrı’ya olduğu kadar ailelerine, vatanlarına ve insanlığa karşı görevlerini de yerine getirmelerini bekler. Toplumun temeli olan aile Masonluk için kutsal bir kurumdur. Ayrıca Masonlara yurtlarını sevmeleri; yaşadıkları ülkenin yasalarına saygılı, iyi birer vatandaş olmaları; vatanlarına sadakat ve şerefle hizmet etmeleri, toplumun barış ve ahengine katkıda bulunmaları öğretilir. Masonların uymakta zorunlu olduğu yasalar, sadece yaşadıkları ülkeyle sınırlı değildir.  Masonluk, üyelerinin çalışma ya da seyahat gibi nedenlerle bulundukları başka ülkelerin yasalarına uymalarını da zorunlu tutar.


Masonluğun temel ilkelerinden biri de yardımlaşmadır. Masonluk bir yardım kuruluşu değildir ama Kardeşliğimizin başlangıcından bu yana Masonlar öksüzün, hastanın, yaşlının ve muhtaç durumda olanın yardımına koşmuşlardır.


Buna rağmen Masonluk bazı toplumlarda olumsuz algılanmaktadır. Bir toplumdaki Masonluk karşıtlığını o toplumun sosyal, ekonomik ve tarihsel çerçevesi içinde incelemek ve değerlendirmek gerekir. Ancak esas hatlarıyla şu denilebilir ki, kurulduğu ilk günden bu yana insanoğlunun fikren ve ruhen kendisini geliştirmesini hedefleyen Masonluk, bireyin gelişmesini engelleyen batıl inançların ve kör taassubun karşısında olmuştur. Bu ise, insanoğlunun fikri ve ruhi gelişimini kendi tekeli altında tutmak isteyen bazı şahıs ve kurumların Masonluğa karşı temelsiz suçlamalarda bulunmasına yol açmıştır. Masonluğa yöneltilen "din dışı olma" ya da "Dünya’yı yönetme" ithamları bu cins suçlamaların bir örneğidir.


Masonluk bu suçlamaları, batıl inançlara ve taassuba saplananların kendilerine karşı yaptıkları bir haksızlık olarak değerlendirmektedir. İşte bu yüzden, tarih boyunca, kendine karşı yapılan hiçbir saldırıya yanıt vermemiş, kendini savunma gereği duymamıştır. Zaten, kendi akıl ve vicdanıyla hareket eden her objektif insanın, Masonluğun kendisini tanıtmak için yaptığı açıklamaları samimiyetle anlamak istemesi, Masonluğun ne olduğunu ve ne olmadığını öğrenmesine yetecektir.

MASONLUK VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Masonluk uluslararası bir kurum değildir. Sık sık iddia edildiğinin aksine, Masonluğun bir Dünya merkezi yoktur ve hiçbir zaman olmamıştır. Masonluk, her ülkede, o ülke sınırları içinde faaliyet gösteren bir Büyük Loca tarafından yönetilir. Hiçbir ülkedeki Büyük Loca, başka bir ülkedeki Büyük Loca’nın işlerine karışamaz. Devletler arası hukukta olduğu gibi, bütün Büyük Localar birbirleriyle eşittir ve aynı haklara sahiptir. Özetle Masonluk, bulunduğu her ülkede ulusal bir kurumdur.  Masonluk, bulunduğu ülkedeki toplumun inançlarına, duygu ve düşüncelerine, geleneklerine, folkloruna, ulusal kültürüne, sosyal yapısına ve ulusal değerlerine uyar. 


Bu durum, Masonlukta uluslararası ilişkiler olmadığı anlamına gelmez. Büyük Localar, tıpkı devletlerin birbirini tanımaları ve diplomatik ilişki kurmaları gibi, başka ülkelerde faaliyet gösteren Büyük Localarla tanışabilirler. İki Büyük Locanın birbirlerini tanımaları, birbirlerinin Masonluk anlayışını benimsedikleri ve birbirlerinin üyelerini Mason olarak kabul ettikleri anlamına gelir. Büyük Locaların birbirleriyle tanışma ilişkileri bunun ötesine geçmez. Dünya genelinde, birbirlerini tanıyan Büyük Localar olduğu gibi tanımayanlar da vardır. Zira her Büyük Locanın kendisine göre bir Masonluk anlayışı vardır. Türkiye'de faaliyet gösteren Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası, dünyada yüz altmışa yakın Büyük Locayla tanışmaktadır.

Temel Kavramlar ve Bilgiler: List
bottom of page