top of page

Sıkça Sorulan Sorular

Masonluk üyelerine menfaat sağlar mı?

Masonluk üyelerine hiçbir menfaat sağlamaz. Bu yönde bir beklentisi olanları da üye olarak bünyesine almamaya özen gösterir. Masonluktan herhangi bir çıkar beklentisi olanlar, bu beklentileri hiç gerçekleşmeyeceğinden, boşu boşuna umut beslemeyip, Masonluğa girmeye teşebbüs etmemelidirler. Bir Mason, üyeliğinin, kendisinin ya da bir tanıdığının mesleki ya da kişisel çıkarlarına hizmet etmek için kullanılmayacağını bilir. Masonlukta kardeşler arasındaki yardımlaşma manevidir. Bir kardeşin acısını paylaşmak ya da mutluluğunu bölüşmek Masonik dayanışmanın temelini oluşturur.

Masonlukta aile ilişkisi nasıldır?

Toplumun temeli olan aile Masonluk için kutsal bir kurumdur. Masonluk; üyelerinden ülkelerine olduğu kadar, ailelelerine, yakınlarına ve tüm insanlara karşı olan görevlerini de yerine getirmelerini ister ve bekler. Masonlar çalışmalarını aile ve işlerine karşı olan sorumluluklarına zarar vermeyecek veya engellemeyecek şekilde planlamaya özen gösterir. Mason eşinin sıfatı ‘Hemşire’dir ve bir adayın Masonluğa kabul edilmesi için eşinin rızası şarttır.

Mason olanlar isterlerse masonluktan ayrılabilirler mi?

Kendi arzu ve hür iradesiyle Mason sıfatını kazanmış olan herkes, istediği zaman, yine kendi arzu ve hür iradesiyle üyelikten ayrılmakta serbesttir. Ayrıca Masonluk, kamu düzenine aykırı hareketlerden veya yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmuş veya bir Mason’a yakışmayan bir yaşam tarzı içinde olan üyesini kendi bünyesinden uzaklaştırır.

Masonlukta derece sistemi nedir?

Masonlukta Çırak, Kalfa ve Üstat olmak üzere üç derece vardır. Mason adayı locada Tekris Töreni adı verilen bir tören ile Çırak Mason olur. Daha sonra yaptığı çalışmalarla zaman içinde diğer dereceleri alır.

Loca, Mabet ve Büyük Loca nedir?

Her ne kadar loca kelimesi zaman zaman Masonların toplandığı yer, bina anlamında kullanılsa da asıl olarak bir Mason topluluğunu ifade eder. Locasız Mason olmaz. Locaların Masonik çalışma yaptıkları özel Masonik mekâna da Mabet adı verilir. Mabet denilmesinin nedeni, Masonların tüm insanlığın yararına yaptıkları çalışmaları kutsal bir görev alarak kabul etmelerindendir. 
Bir ülkedeki localar bir taraftan ayrı ayrı ve bağımsız olarak çalışırken diğer taraftan da kendi aralarında federatif olarak örgütlenerek Büyük Loca adında bir merkezi yapı oluştururlar. Böylelikle tüm localar, birlikte kurdukları Büyük Loca’nın idari ve mali yönetim ve denetimi altına girerler. Büyük Locaların yasama organı, loca delegelerinden oluşan Genel Kurul, yürütme organı Yönetim Kurulu eşdeğeri olan Büyük Görevliler Kurulu, yargı organı ise Haysiyet Kurullarıdır. Büyük Loca’nın dönemsel olarak seçimle gelen başkanı Büyük Üstat, Büyük Görevliler Kurulu’nun üyeleri ise Büyük Görevli olarak adlandırılır.

Masonluk neden meşru ve ülke kanunlarına uyan bir cemiyettir?

Masonluk, yasalara ve hukuki mevzuata tamamen uygun olarak kurulmuş yasal bir topluluktur. Türkiye’de faaliyet gösteren her dernek gibi, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği’nin çalışmaları da İçişleri Bakanlığı’nın denetimi altındadır. Masonluk, üyelerinin, birer vatandaş olarak ülkesinin yasalarına uymasını ve vatanına sadakat ve şerefle hizmet etmesini zorunlu tutar. Çalışma ya da seyahat gibi nedenlerle başka ülkelerde bulunan üyelerinin de bulundukları ülkelerin yasalarına uymalarını ister.

Masonlukta uluslararası ilişkiler var mıdır?

Her ülkede bulunan Büyük Loca, tıpkı devletlerin birbirlerini tanımaları ve diplomatik ilişki kurmaları gibi, başka ülkelerde faaliyet gösteren düzenli Büyük Localarla tanışarak, Masonluk konusunda bilgi ve görüş alışverişinde bulunurlar. Büyük Locaların birbirleriyle ilişkileri bunun ötesine geçmez. Aralarında idari veya mali bağlantı veya ast-üst ilişkisi yoktur. Eğer bir Büyük Loca, başka ülkedeki bir Büyük Loca ile aynı Masonluk anlayışını ve prensiplerini benimsiyorsa, bu iki Büyük Loca tanışırlar. Bu tanışma, birinin ötekine egemen olması veya etkisi altına girmesi anlamını taşımaz.

Masonluk uluslararası bir kuruluş mudur?

Masonluk uluslararası bir kuruluş değildir. Masonluğun Dünya’da "tek bir yönetim merkezi" yoktur. Bir başka ifade ile Dünya’nın dört köşesindeki Masonlar herhangi bir merkez tarafından yönetilmez. Masonluğun ilkeleri evrenseldir. Masonluk, Türkiye’deki gibi bulunduğu her ülkede ulusal ve egemen bir kuruluştur. Masonluk o ülkede faaliyet gösteren Büyük Loca tarafından yönetilir. Uluslararası hukuktaki bağımsız devletler gibi, Büyük Localar birbirleriyle eşittir ve aynı haklara sahiptir. Her ülkenin Büyük Locası bağımsızdır. Türkiye Büyük Locası da içeride veya dışarıda hiçbir Masonik kuruluşa bağlı değildir.

Masonluk politikayla ilgilenir mi?

Masonluğun politikayla hiçbir ilgisi yoktur. İnsanlar arasında sevgi, hoşgörü ve kardeşliğin kurulmasını hedefleyen Masonluk, bu ülkünün gerçekleşmesini önleyen ve zedeleyen her türlü tartışma ve yorumdan uzak durur. Masonların bir araya geldikleri localarda politik tartışmaların yapılmasına izin verilmez. Bu yönde çaba göstermek isteyen üyelerini ise, hemen kendi bünyesinden uzaklaştırır. Ancak Masonluğun kendi bünyesinde siyaset tartışmalarına izin vermemesi; üyelerinin siyasal fikir, kanaat ve inancının bulunmadığı anlamına gelmez. Doğaldır ki her Masonun Dünya’daki bütün insanlar gibi siyasi bir düşüncesi ve kanaati olabilir. Vicdan, inanç ve düşünce özgürlüğünü en temel hak olarak kabul eden Masonluk, bu ilkesinin gereği olarak, hiçbir üyesinin siyasi düşünce ve kanaatine karışmaz. Onları kendi siyasi düşüncelerinde tamamen özgür bırakır. Hiçbir Masonun “kendi siyasi düşünce, kanaat ve inancını localara yansıtmaması” şeklindeki Masonluğun temel ilkesi, yüzyıllardan bu yana başarıyla uygulanmaktadır. Dünya tarihinde ülkelerinin politik hayatına damgasını vurmuş Masonlar elbette olmuştur; ancak devlet adamı, siyasi düşünür ya da politikacı olan bu Masonlar, siyasi hayatlarını, Masonluğun ya da Masonların yardımıyla değil, mensubu oldukları partinin ya da siyasi akımların desteğiyle sürdürmüşlerdir. Kaldı ki tarih boyunca, birbirine rakip siyasal akımlarda yer alan Masonlar da vardır. Bu konudaki temel ilke şöyle özetlenebilir: Masonluk, hiçbir üyesini şu ya da bu siyasi düşünce doğrultusunda davranmaya zorlamaz.

Masonluk ve dinler arasındaki ilişki nedir ve neden Masonluk dinin karşısında gösterilir?

Masonluk din değildir; ayrıca din yerine geçebilecek bir doktrin de değildir. Masonluk tüm inançlarca kabul edilebilecek bir davranış ve yaşam tarzını aşılamaya çalışır, ancak bunu yaparken dogma ve teoloji alanlarına müdahale etmekten özenle kaçınır. Bununla beraber Mason olmak için başvuran kişinin Tanrı inancına sahip olması şarttır. Masonluk insanların dini inançlarına, kanaat ve fikirlerine saygı gösterip hiç karışmadığı gibi, çatısı altında hiçbir surette dini tartışma yapılmasına da izin vermez.
Masonluğun bazı ülkelerde dine karşı bir kurum gibi gösterilmeye çalışılmasına yol açan nedenleri o ülkelerin sosyal, ekonomik ve tarihsel çerçevesi içinde incelemek ve değerlendirmek gerekir. Kurulduğu ilk günden bu yana insanoğlunun düşünsel ve ruhsal yönlerden kendini geliştirmesini hedefleyen Masonluk, bireyin kendini geliştirmesini engelleyen batıl inançların ve taassubun karşısında olmuştur. Bu ise, insanoğlunun düşünsel ve ruhsal gelişimini kendi tekeli altında tutmak isteyen bazı şahısların ve kurumların Masonluğa karşı temelsiz suçlamalarda bulunmalarına yol açmıştır. Masonluk, tarih boyunca kendine karşı yapılan hiçbir saldırıya cevap vermemiş, hiçbir polemiğe girmemiş ve kendini savunma gereğini duymamıştır. Çünkü kendi akıl ve vicdanıyla hareket eden her objektif insanın yapacağı en küçük bir araştırma bile üyelerini sadece inançlı kimseler arasından alan Masonluğun dine karşı bir kurum olmadığını ortaya koyacaktır.

Masonluk Siyonist veya Yahudi kaynaklı bir kuruluş mudur?

Masonluk Siyonist bir kuruluş değildir. Siyonizm, Masonluğun kuruluşundan çok uzun yıllar sonra ortaya çıkmış bir olgudur. Masonik semboller ve alegoriler Hz. Süleyman tarafından inşa edilen bir mabedin yapımına ilişkin efsanelere dayandığından böyle bir iddia haksız olarak ileri sürülmüştür. Hıristiyan dünyasında piskoposlar ve rahipler; İslam dünyasında şeyhülislam, imam ve diğer önemli din önderi Masonlar olduğu unutulmamalıdır.

Kadınlar neden Mason olamazlar?

Geleneksel olarak Masonluk erkekler için kurulmuştur. Operatif Masonlar erkek oldukları için 1717 yılında ilk Büyük Loca kurulurken bu kardeşlik kurumunun sadece erkeklere açık olacağı kesin olarak belirtilmiştir. Tarihi geleneğine büyük önem veren Masonluk da başlangıçta tespit edilmiş olan bu temel ilkeye sahip çıkmaya devam etmektedir.

Masonluk gizli bir kuruluş mudur?

Masonluk gizli değil, sadece üyelerine açık bir kuruluştur. Bütün derneklerde olduğu gibi üye olmayanlara kapalıdır. Masonluğun gizli bir topluluk sanılmasının nedenlerinden biri, üyelerinin çok eski zamanlardan bu yana kullandıkları sembolik işaret ve sözlerdir.
Eski dönemlerde Masonların mesleki seviyelerini göstermeye yarayan bu gibi işaretler, günümüz Masonluğunda sembolik olarak benzer amaçlar için kullanılmaktadır. Masonluk, üyelerine Mason olduklarını açıklamaları ya da gizlemeleri için baskı yapmaz. Üyelerini kendi akıl ve vicdanlarıyla baş başa bırakır. Her üyenin kendince gerekli olduğunu düşündüğü hallerde kendisinin Mason olduğunu açıklama hürriyeti ve yetkisi vardır. Ancak bir Mason, başka bir üyenin Mason olduğunu açıklamak yetkisini kendinde göremez. Her Mason yalnızca kendi vicdan ve düşüncesinden sorumludur. Dolayısıyla, bir Mason başkalarının vicdan ve düşünce özgürlüğü alanına giren konularda açıklamada bulunmayı ahlâk dışı görür ve benimsemez.

Masonik kılık kıyafet var mıdır?

Masonik çalışmanın amacı bireyin tekamülü ve evrensel kardeşlik gibi kutsal ve ciddi bir hedef olduğu için katılan Masonlar da görevlerinin ciddiyetine uygun bir kıyafet düzenine uyarlar. Geleneksel kıyafet, tercihen siyah veya koyu renkli elbise, beyaz gömlek, uygun koyu renkte kravat, siyah çorap ve siyah ayakkabıdır.

bottom of page