top of page

Masonluğun Temel Prensipleri

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası aşağıdaki hususları temel ilkeleri olarak kabul eder.

1

Masonluk Yüce Varlık'a inanan bir Kardeşlik Kurumu'dur. Masonluk, çalışmalarını Hakikat'in araştırılması yolunda yoğunlaştırır.

2

Bütün insanlar arasında sevgi, hoşgörü ve kardeşliğin kurulmasını hedefleyen Masonluk, tüm insanların özgürlük, barış, adalet ve huzur içinde gelişmesini amaçlar.

3

Masonluk tüm insanlar için ortak bir insanlık ülküsünün gerekliliğini kabul eder. Bu ülkünün gerçekleştirilmesi için şu noktaları önemli sayar;

  • İnsanlar arasında sevgi, saygı ve hoşgörüyü,

  • İnsanın temel hak ve özgürlüklerine saygıyı,

  • İnsanın ahlaki sorumluluğunu,

  • İnsanlar arasında hak ve vazife eşitliğini,

  • İnsanlar arasında evrensel kardeşliği,

  • Bilimsel gelişmeyi.

4

Masonluk vicdan, inanç ve düşünce özgürlüğünü temel hak olarak kabul eder.

5

Masonlar, birer vatandaş olarak ülkelerinin yasalarına uymak ve vatanlarına sadakat ve şerefle hizmet etmek zorundadır. Masonlar için ülkelerinin bağımsızlığı kutsaldır.

6

Masonlar için çalışmak, bir hak ve bir görevdir. Masonlar, insanlığa yararlı eserler meydana getiren beden ve fikir işçiliğini eşit derecede onurlu sayarlar.

7

Masonlar, Loca adı verilen birimler halinde çalışırlar. Loca, insan hırsının giremeyeceği tarafsız huzurlu bir ortamdır. Localarda din ve politika tartışmaları yapılamaz.

8

Masonluk, üyeleri arasında din, mezhep, ırk, dil, inanç, unvan ve makam ayrımı yapmaz. Üyelerini inançlı, özgür, iyi ahlaklı, namuslu, şerefli, haysiyetli ve aydın erkekler arasından seçer. Hiçbir inancı ve ülküsü olmayanları arasına kabul etmez.

9

Masonun amacı her bakımdan gelişmiş bir insan olmaktır. Her Mason bu amaca, aklın rehberliğinde ve sevgi, hoşgörü, güzellik ve kardeşlik duygularını arındırarak ulaşmaya çalışır.

10

Masonluk, hiç kimseyi Mason olması için hiçbir zaman ve hiçbir şekilde zorlamaz. Mason sıfatını kazananlar, gerek duymaları durumunda üyelikten ayrılmakta serbesttir.

11

Masonluğun amacı, her Masonun kendini geliştirebileceği ideal bir ortam yaratmaktır. Bu çerçevede Masonluk, toplumsal değil bireysel bir öğretidir. Üyelerini toplu ya da tek tek, bir kanaat veya fikri kabul etmeye ve açıklamaya asla zorlamaz. Her Mason, bu temel ilkeler ışığında izleyeceği yolu, kendi aklı ve vicdanıyla saptar.

12

Masonluk, bu ilkeleri benimseyip kabul eden ve bu amaçlara kendini adamak isteyen insanların çabalarını bir araya getirir.

Masonluğun Temel Prensipleri: List
bottom of page