top of page

Büyük Üstat Mesajı

Dünya üzerinde 300 yıldan beri var olan Hür Masonluk, "Yüce Varlık'a İnanç" temeli üzerine kurulu bir "Kardeşlik Kurumu"dur.
 
Üyelerini din, ırk, dil, inanç ve makam ayırımı yapılmaksızın inançlı, hür, namuslu, aydın ve iyi ahlâklı erkeklerin oluşturduğu Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği, Türkiye’de faaliyet gösteren her dernek gibi, ülkemizin yasalarına tabidir ve çalışmalarını devletimizin denetimi altında sürdürür.

Derneğimizin üyeleri, devletine ve milletine sadakat yeminiyle bağlı, ülkesinin bağımsızlığına, bölünmez bütünlüğüne, demokratik ve laik düzenine inanmış, yasalarına her bakımdan uyan, ülkesine yararlı birer "Kâmil İnsan" olmak amacıyla çalışan vatanperver Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır.

Ancak başta kamu düzenine aykırı hareket olmak üzere, yüz kızartıcı bir suçtan mahkûm olan veya bir Masona yakışmayan bir yaşam tarzı sergileyen üyesini derhal bünyesinden uzaklaştırır.

Hür Masonluğun, hukukun ve ahlaki değerlerin dışında faaliyetlerde bulunması, kendi varoluş felsefesine aykırıdır. Hür Masonluk, insani değerleri yüceltir, samimi ve ahlaka uygun her türlü kişisel düşünceyi hoşgörü ile karşılar.

Hür Masonluk her türlü siyasi ve dini tartışmaların uzağında kendini geliştirmeye, yetiştirmeye yönelik felsefi çalışmalar yapan, bireysel bir öğretidir.

Hür Masonluk hiçbir konuda üyelerini toplu ya da tek tek, bir kanaat veya fikri kabul etmeye ve açıklamaya asla zorlamaz. Her Mason, bu temel ilkeler ışığında izleyeceği yolu, kendi aklı ve vicdanıyla saptar, böylece kendi Hakikati'ni araştırır.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin onurlu ve yurtsever vatandaşları olan bizler gerek mesleki çalışma alanlarımızda gerekse bu çatı altında yaptığımız çalışmalarla örnek bireyler, vatandaşlar ve insanlar olmak yolundaki gayretlerimizi sürdürüyoruz.

Bülent Akkan
Büyük Üstat

Büyük Üstat Mesajı: Projects
bottom of page